Ρόλος Σχολικού Ψυχολόγου

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις:

 

 • Σχολική Ψυχολογία
 • Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα

 

Σκοπός του ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας είναι η ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης, της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής όλων των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες και εκπαιδευτικά πλαίσια, η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας σε επίπεδο σχολικής τάξης, σχολικής μονάδας και σχολικής κοινότητας καθώς και η εξειδικευμένη κατάρτιση των ειδικών –ψυχολόγων και εκπαιδευτικών- στο πλαίσιο του μοντέλου διασύνδεσης θεωρίας, έρευνας και παρεμβάσεων στο σχολείο.

 

Απώτερο σκοπό αποτελεί η εφαρμογή των γνώσεων Σχολικής, Αναπτυξιακής, Γνωστικής, Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας και των σχετικών ερευνητικών δεδομένων στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση της μάθησης και της προσαρμογής των μαθητών και την κατάλληλη υποστήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και την  αποτελεσματική τους συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.

 

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις σπουδών:

 • «Σχολική Ψυχολογία» και
 • «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»


με διακριτούς στόχους ως προς την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του.


Σκοπός του Προγράμματος της ειδίκευσης «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και πρακτικές στη Σχολική Ψυχολογία και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και πολυπολιτισμικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία. Βασίζεται στον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου που αφορά: α) στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών, β) στη διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική και συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας, γονείς, κ.ά.), γ) στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης και στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας, δ) στην ενίσχυση των θετικών σχέσεων και της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική κοινότητα, ε) στη διαπολιτισμική αποδοχή, κατανόηση και εναρμόνιση της διαφορετικότητας και στη συνηγορία για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών και στ) στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα.

Η ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» καταρτίζει εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχολόγους, οι οποίοι εν δυνάμει θα στελεχώσουν φορείς ψυχικής υγείας, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) πρώην ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, , συμβουλευτικά κέντρα,  Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), διαπολιτισμικά σχολεία, γενικά σχολεία και, γενικότερα, δομές που παρέχουν υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης και παρέμβασης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


Το Πρόγραμμα της ειδίκευσης «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» αποσκοπεί στην εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών με ειδικές γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στη διασύνδεση θεωρίας, έρευνας και πρακτικών εφαρμογών στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία της Σχολικής Ψυχολογίας με βάση σύγχρονα δεδομένα διαφόρων κλάδων της Ψυχολογίας και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και πολυπολιτισμικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε σχέση με: α) τη μάθηση, τη θετική ανάπτυξη και την προσαρμογή όλων των μαθητών στο σχολείο, β) τη μάθηση, προσαρμογή και υποστήριξη των μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά ανάπτυξης, καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γ) την προώθηση και ενίσχυση της συμβουλευτικής διάστασης του ρόλου τους ως εκπαιδευτικών, που αποσκοπεί στην κατάλληλη στήριξη των μαθητών και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική κοινότητα, δ) την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, παρέμβασης και διαχείρισης κρίσεων στη σχολική κοινότητα,  ε) τη συνεργασία τους με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων και στ) τη διαπολιτισμική αποδοχή, κατανόηση και εναρμόνιση της διαφορετικότητας σε κάθε της μορφή και έκφραση και στη συνηγορία για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών.

Η ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς,  οι οποίοι θα στελεχώσουν ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΔΥΕΠ, Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), διαπολιτισμικά σχολεία και γενικά σχολεία. Οι δομές αυτές αποτελούν πλαίσια πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΠΜΣ και των δύο ειδικεύσεων.

 


Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» ειδίκευσης αντίστοιχα στη «Σχολική Ψυχολογία» και στις «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» με βάση το πρόγραμμα σπουδών.


Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Αρμόδια για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος είναι η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 

 

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Aφορά στην παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, δηλαδή, στους μαθητές όλων των ηλικιών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), στις οικογένειές τους, στους εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και στους υπόλοιπους φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης, ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο και στην οικογένεια, η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας του μαθητικού πληθυσμού και του συνόλου της σχολικής κοινότητας και η προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.

 

Ο κλάδος της Σχολικής Ψυχολογίας διακρίνεται από τον κλάδο της παιδαγωγικής ή εκπαιδευτικής ψυχολογίας καθώς ο δεύτερος μελετά θεωρίες για τη μάθηση και τη μαθησιακή διαδικασία και δεν αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας. Όμως, στη Μεγάλη Βρετανία, ο όρος εκπαιδευτική ψυχολογία και ο τίτλος εκπαιδευτικός ψυχολόγος αντιστοιχούν στον όρο σχολική ψυχολογία και στον τίτλο σχολικός ψυχολόγος.

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου για τα ελληνικά δημόσια σχολεία καθιερώθηκε με το νόμο 1566/85 βάσει αυτού του νόμου δημιουργήθηκαν 50 οργανικές θέσεις για ψυχολόγους σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Όσον αφορά στις βασικές δομές παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών, υπάρχουν ψυχολόγοι (μόνιμοι και αναπληρωτές), οι οποίοι εργάζονται σε ειδικά σχολεία και σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης.  Ειδικότερα, τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, που στελεχώνονται με ψ.υ διαφοροποιούνται κατ’ έτος, ενώ η ιδιωτική εκπαίδευση, στην πλειοψηφία της, διαθέτει ψυχολογικές υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αυτή γίνεται είτε ενδοσχολικά, είτε στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ είτε σε άλλους πιστοποιημένους από το Υ.ΠΑΙ.Θ φορείς.

 

Ακολουθώντας τις σύγχρονες, διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές, υιοθετείται μια διεπιστημονική προσέγγιση με τη συνεργασία κατηρτισμένων σε θέματα σχολικής ψυχολογίας εκπαιδευτικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις σπουδών:

α) «Σχολική Ψυχολογία» και

β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»

 

με διακριτούς στόχους ως προς την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του.

 

Για να δείτε το ΦΕΚ επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχολική Ψυχολογία" πατήστε εδώ

Ο σύγχρονος ρόλος του/της σχολικού ψυχολόγου είναι πολυδιάστατος και αφορά σε ποικίλους τομείς παροχής ψυχολογικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι σχολικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν με συστηματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τους μαθητές, συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και όλη τη σχολική κοινότητα με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής πορείας, την προαγωγή της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών και τη δημιουργία ασφαλούς, υγιούς και υποστηρικτικού κλίματος, που ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα. Οι συνηθέστεροι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιούνται είναι οι ακόλουθοι:

 

 1. Ψυχολογική και ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας (π.χ. γνωστικό, μαθησιακό, συναισθηματικό, ψυχοκοινωνικό τομέα κ.ά.) και αποσκοπεί:

  • στον προσδιορισμό των θετικών σημείων-δυνατοτήτων και των δυσκολιών των μαθητών

  • στον εντοπισμό των μαθητών που χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα ειδικών σε υπηρεσίες της κοινότητας

  • στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση παρεμβάσεων

 

 1. Παρεμβάσεις

Ο σχολικός ψυχολόγος αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή, το συντονισμό και την αξιολόγηση παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ποικίλα επίπεδα και αφορούν σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης των παιδιών (μαθησιακός τομέας, τομέας ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, διαχείριση κρίσεων και συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας). Συγκεκριμένα, σχεδιάζει και εφαρμόζει:

 • Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης που απευθύνονται:

α) σε όλους τους μαθητές και αποσκοπούν στην προαγωγή της ψυχικής τους υγείας και την ενίσχυση του θετικού κλίματος στην τάξη και το σχολείο (πχ ενίσχυση των κοινωνικών συναισθηματικών δεξιοτήτων, κατανόηση εννοιών και αξιών που αφορούν στη διαφορετικότητα, την αποδοχή, την αλληλεγγύη, την ισότητα)

β) σε μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο ή/και την οικογένεια (διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων, συγκρούσεων, δύσκολων συμπεριφορών)

γ) σε μαθητές /τριες που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα

 • Προγράμματα μαθησιακής υποστήριξης σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του σχολείου

 • Προγράμματα διαχείρισης κρίσεων: Αποβλέπουν στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και στην ψυχολογική υποστήριξη ατόμων, ομάδων και συστημάτων που αντιμετωπίζουν κρίσεις που εμφανίζονται είτε στην οικογένεια (πχ απώλεια) είτε στο ευρύτερο περιβάλλον (π.χ. φυσικές καταστροφές).

 • Άλλα προγράμματα πρωτογενούς & δευτερογενούς πρόληψης.

 

 1. Διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική

Διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο μιας συνεργατικής, μη ιεραρχικής σχέσης που αποσκοπεί:

  • στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης

  • στην ενίσχυση της συνεργασίας εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων της κοινότητας

  • στην υποστήριξη των μαθητών σε σχέση με την μαθησιακή και ψυχοκοινωνική προσαρμογή στο σχολείο

 

 1. Συμβουλευτική (ατομική & ομαδική)

 • Σε γονείς για την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης και των δυσκολιών των παιδιών, καθώς και για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων τους

 • Σε μαθητές για τη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών τους δεξιοτήτων και την ενίσχυση θετικών κοινωνικών συμπεριφορών.

 

 1. Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων

 • Σε θέματα μάθησης, σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και άλλα ειδικά θέματα

 • Ενημερωτικές ομιλίες και σεμινάρια ευαισθητοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα που τους απασχολούν

 

 1. Ενίσχυση συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

 • Υποστήριξη οικογένειας για την κατανόηση των μαθησιακών και ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των παιδιών

 • Ενίσχυση της θετικής σχέσης σχολείου – οικογένειας και της γονικής εμπλοκής

 • Σύνδεση οικογένειας με άλλες υπηρεσίες της κοινότητας, όταν αυτό κρίνεται χρήσιμο

 

 1. Συνεργασία με φορείς της κοινότητας ή άλλες υπηρεσίες

Διασύνδεση της σχολικής κοινότητας με άλλους φορείς που παρέχουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

 

 1. Συνηγορία

Ο σχολικός Ψυχολόγος εργάζεται στο χώρο του σχολείου, με σκοπό να κατανοήσει το παιδί ως μαθητή και ως αναπτυσσόμενο άνθρωπο λαμβάνοντας υπόψη και προασπίζοντας τις ανάγκες, τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού.

 

 1. Έρευνα

 • Διεξάγει ερευνητικά προγράμματα, τα οποία έχουν σκοπό την εξέλιξη του τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας, αλλά και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των μελών της σχολικής κοινότητας.

 • Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που εφαρμόζει.

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr