Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία», βασίζεται στο μοντέλο εκπαίδευσης του «επιστήμονα-επαγγελματία» στη Σχολική Ψυχολογία. Η συνολική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 1200 ώρες για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» και 800 ώρες για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα».


Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε Σχολικές Μονάδες (γενικά σχολεία, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και άλλα), σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια (Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές, ΕΚΠΑ) και σε Διαγνωστικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας όπως Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) πρώην ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, συμβουλευτικά κέντρα,  Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), ψυχολογικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες δήμων κ.ά.


Η Πρακτική Άσκηση και για τις δύο ειδικεύσεις βασίζεται στις αρχές της πρωτογενούς και της δευτερογενούς πρόληψης και διαρθρώνεται σε Πρώτο και Δεύτερο μέρος Πρακτικής Άσκησης, ως εξής:

  • Πρώτο Μέρος της Πρακτικής Άσκησης: Αποσκοπεί στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών με το σύστημα, τη δομή και τη λειτουργία του σχολείου καθώς και τα υποσυστήματα της σχολικής μονάδας και της σχολικής τάξης. Οι φοιτητές/φοιτήτριες επισκέπτονται τις αντίστοιχες σχολικές δομές ανάλογα με την ειδικότητά τους.
  • Δεύτερο Μέρος Πρακτικής Άσκησης: Αποσκοπεί στην εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση των φοιτητών/φοιτητριών στη διάγνωση, πρόληψη και συμβουλευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης, των δυσκολιών προσαρμογής και των προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών, εφήβων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και των δυσκολιών διαπολιτισμικής κατανόησης και λειτουργικής συνύπαρξης, στο πλαίσιο της διαφορετικότητας στο μαθητικό πληθυσμό και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Οι στόχοι αυτοί διαφοροποιούνται στην ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα», με βάση την κατάρτιση των εκπαιδευτικών από το είδος του πρώτου πτυχίου τους και τον μελλοντικό τους ρόλο στα σχολικά πλαίσια.


Τον ακαδημαϊκό συντονισμό της πρακτικής άσκησης αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ), αποτελούμενη από δύο μέλη ΔΕΠ, τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του ΠΜΣ και ένα μέλος ΕΔΙΠ ως συντονιστή/συντονίστρια της πρακτικής άσκησης, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες στα μαθήματα Εποπτείας Πρακτικής Άσκησης στο ΠΜΣ. Η ΕΠΑ έχει ως έργο την οργάνωση, το συντονισμό και την ακαδημαϊκή εποπτεία της πρακτικής άσκησης. Συνεργάζεται με ιδρύματα και φορείς φροντίζοντας να διασφαλίζει επαρκείς θέσεις πρακτικής άσκησης για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες. Αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών/τριών στα διαθέσιμα Κέντρα, και απαντά σε αιτήματα που της υποβάλλονται είτε από τους/τις φοιτητές/τριες, είτε από τους φορείς πρακτικής άσκησης.

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr