Σκοπός

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις:

 

  • Σχολική Ψυχολογία
  • Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα

 

Σκοπός του ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας είναι η ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης, της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής όλων των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες και εκπαιδευτικά πλαίσια, η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας σε επίπεδο σχολικής τάξης, σχολικής μονάδας και σχολικής κοινότητας καθώς και η εξειδικευμένη κατάρτιση των ειδικών –ψυχολόγων και εκπαιδευτικών- στο πλαίσιο του μοντέλου διασύνδεσης θεωρίας, έρευνας και παρεμβάσεων στο σχολείο.

 

Απώτερο σκοπό αποτελεί η εφαρμογή των γνώσεων Σχολικής, Αναπτυξιακής, Γνωστικής, Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας και των σχετικών ερευνητικών δεδομένων στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση της μάθησης και της προσαρμογής των μαθητών και την κατάλληλη υποστήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και την  αποτελεσματική τους συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.

 

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις σπουδών:

  • «Σχολική Ψυχολογία» και
  • «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»


με διακριτούς στόχους ως προς την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του.


Σκοπός του Προγράμματος της ειδίκευσης «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και πρακτικές στη Σχολική Ψυχολογία και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και πολυπολιτισμικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία. Βασίζεται στον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου που αφορά: α) στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών, β) στη διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική και συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας, γονείς, κ.ά.), γ) στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης και στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας, δ) στην ενίσχυση των θετικών σχέσεων και της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική κοινότητα, ε) στη διαπολιτισμική αποδοχή, κατανόηση και εναρμόνιση της διαφορετικότητας και στη συνηγορία για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών και στ) στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα.

Η ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» καταρτίζει εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχολόγους, οι οποίοι εν δυνάμει θα στελεχώσουν φορείς ψυχικής υγείας, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) πρώην ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, , συμβουλευτικά κέντρα,  Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), διαπολιτισμικά σχολεία, γενικά σχολεία και, γενικότερα, δομές που παρέχουν υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης και παρέμβασης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


Το Πρόγραμμα της ειδίκευσης «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» αποσκοπεί στην εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών με ειδικές γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στη διασύνδεση θεωρίας, έρευνας και πρακτικών εφαρμογών στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία της Σχολικής Ψυχολογίας με βάση σύγχρονα δεδομένα διαφόρων κλάδων της Ψυχολογίας και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και πολυπολιτισμικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε σχέση με: α) τη μάθηση, τη θετική ανάπτυξη και την προσαρμογή όλων των μαθητών στο σχολείο, β) τη μάθηση, προσαρμογή και υποστήριξη των μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά ανάπτυξης, καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γ) την προώθηση και ενίσχυση της συμβουλευτικής διάστασης του ρόλου τους ως εκπαιδευτικών, που αποσκοπεί στην κατάλληλη στήριξη των μαθητών και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική κοινότητα, δ) την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, παρέμβασης και διαχείρισης κρίσεων στη σχολική κοινότητα,  ε) τη συνεργασία τους με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων και στ) τη διαπολιτισμική αποδοχή, κατανόηση και εναρμόνιση της διαφορετικότητας σε κάθε της μορφή και έκφραση και στη συνηγορία για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών.

Η ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς,  οι οποίοι θα στελεχώσουν ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΔΥΕΠ, Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), διαπολιτισμικά σχολεία και γενικά σχολεία. Οι δομές αυτές αποτελούν πλαίσια πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΠΜΣ και των δύο ειδικεύσεων.

 


Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» ειδίκευσης αντίστοιχα στη «Σχολική Ψυχολογία» και στις «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» με βάση το πρόγραμμα σπουδών.


Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr